Algemene voorwaarden

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Behalve in het geval van een definitieve bestelling hebben onze prijzen een uitsluitend indicatieve waarde.
Ze kunnen worden aangepast op grond van de fluctuaties van de markt en/of van de BTW.

In geval van een bestelling zijn alle personen die daarbij betrokken zijn, hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk
voor de betaling van het volledige factuurbedrag.  Bij huwelijken zijn de beide families hoofdelijk en
ondeelbaar verantwoordelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
De verdeling tussen de families onderling behoort in geen geval tot onze bevoegdheden.
De aanvaarding van de gedeeltelijke betaling door één van de klanten of
door één van de families ontslaat hen in geen geval van hun hoofdelijke plicht.

De aanvaarding door de klant van de geleverde diensten wordt beschouwd als goedkeuring bij levering.
Klachten worden enkel aanvaard op de dag van de levering.
Alle facturen zijn betaalbaar zonder korting op onze hoofdzetel en dit
binnen een termijn van één week na ontvangst ervan door de klant.

In het geval een factuur nog niet betaald zou zijn 15 dagen na de datum van het evenement
(feest, maaltijd, banket, receptie, seminarie, avondgebeuren of andere activiteit) zal het bedrag
of het nog verschuldigde saldo automatisch vermeerderd worden, na al of niet ingebrekestelling,
met een schadebeding van 12 %, met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2000,00 €
bij wijze van een forfaitaire schadevergoeding.

Bij betaling van een voorschot door de klant wordt de overeenkomst tussen partijen definitief en bindend,
zelfs als zijn de documenten nog niet door alle partijen getekend.

Elke annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en wordt onderworpen aan de volgende bepalingen:

Bij annulatie tussen het tijdstip van ondertekening van de bestelling en drie maanden voor de voorziene datum van het feest,
blijft het voorschot eigendom van HUMA bvba.

Bij annulatie tussen binnen de maand voor het feest, blijft het voorschot eigendom van HUMA bvba,
vermeerderd met een schadevergoeding van 35% procent van het bedrag van de bestelling.

Elke annulatievergoeding zal worden vermeerderd tot het bedrag van de reële kosten wanneer die
hoger zouden blijken dan de schadevergoeding waarvan sprake in de vorige paragraaf.

Elke wijziging van de bestelling dient ten laatste elf kalenderdagen voor de voorziene datum van levering te gebeuren.
Vanaf de tiende dag kan de bestelling niet meer verminderd worden en zal het bedrag ervan worden gebruikt als
minimumbasis voor de facturatie.

Elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Beide partijen verklaren zich akkoord met de bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden.